Aaria Mausteet   Pulttikuja 2, 21110 Naantali          Puh +358 40 533 2053

Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Aaria Mausteet ja Aaria Verkkokauppa

1. Rekisterinpitäjä
Aaria Group Oy / Aaria Mausteet
Pulttikuja 2, 21110 Naantali
puh. 040 533 2053
Sähköposti: info@aaria.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Ari Kylmänen
etunimi (at) aaria.com
puh. 040 533 2053

3. Rekisterin nimi
Yrityksen (Aaria Group Oy / Aaria Mausteet) asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin,asikassuhteen ylläpito ja markkinointi.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, mahdollisen yrityksen nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavati tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, asiakkaan tilatessa tuotteitamme verkkokaupassa, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleiset tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).